Language

Opći uvjeti

General terms and conditions of personal data protection


The privacy statement refers to the collection and processing of personal data and the use of cookies on the Internet.
The terms of personal data protection relate to the personal information that is located and which are processed or stored and stored using the website.
Read these general terms of personal data protection carefully. By giving your personal information through a website, you acknowledge that you have read, understood, and agreed to collect, process and use your personal information in accordance with these general terms and conditions.

1) Personal data collected and use of personal data

Access to the website is free and no registration is required.

In order to maintain the functionality of Internet sites and enable the services that users are searching for, the user's personal data can be collected and used on the website.

Your personal information is used to allow you to use your services and activities on the Internet, to contact you or to resolve some issues.

We reserve the right to give the information we receive and your contact information to local and international legal services if necessary.

 
2) Using cookies

In order to facilitate the use of our website, we use "Cookies" that allow the identification of registered users. Cookies are small data items that are temporarily stored on the hard drive. Cookies do not contain personal information, so your privacy is protected. Whenever you next access to the Internet, our system will search your cookie by searching for the previously recorded information.

Cookies can be classified as:
Session cookies - stored on your computer, and automatically deleted after closing your web browser. Allow the website to receive temporary information, such as comments or shopping cart status.
Persistent cookies - Stay in your web browser even after closing and usually have expiration dates. Our site uses permanent cookies to facilitate access to registered users. They store data such as username and password, which allows you to use the "remember me" functionality when logging in, so you do not have to enter the username and password each time you visit our website.
A first-hand cookie - they come from a website you've visited and can be temporary or permanent. Allow web pages to edit data that is used when a user re-visits the website. Third-party cookies - there are several external services that use cookies for limited storage (Facebook, Instagram, Google Analytics and AdWords).
What options are available to you?
In browser settings such as Internet Explorer, Safari, Firefox, or Chrome, you can specify which cookie you want to accept and which you will refuse. The place where you can find the settings depends on the type of your browser. Use the "help" option in your browser to find the settings you need.
If you choose to not accept certain cookies, you may not be able to use certain functions on our website.

3) Website security

All user data is strictly stored and accessible only to employees who need this information to perform the job. We will store your personal information in a safe manner and we will take all precautions to prevent loss, misuse or alteration of the data. Our websites are maintained regularly and are trying to protect against any unauthorized use. While we use security measures to ensure that your personal information is fully protected, keep in mind that there is always a certain risk and that unauthorized persons or applications can bypass security barriers and intercept any activity on our websites to damage both you and us.

4) Terms and modifications

We reserve the right to modify, extend or reduce this Privacy Policy from time to time. Changes to this Privacy Policy will always be publicly posted on our website.

Whenever you visit our site, we consider that you fully agree with the terms and conditions here. If you do not agree with the above terms and conditions, please stop using our website.

 

 

 

 

Opći uvjeti zaštite osobnih podataka


Izjava o zaštiti privatnosti odnosi se na prikupljanje i obradu osobnih podataka te primjenu kolačića (cookies) na internetskim stranicama.
Uvjeti zaštite osobnih podataka odnose se na osobne podatke koji se nalaze i koji se korištenjem web stranice obrađuju, odnosno prikupljaju i pohranjuju.
Pažljivo pročitajte ove opće uvjete zaštite osobnih podataka. Davanjem vaših osobnih podataka putem web stranice, potvrđujete da ste pročitali, razumjeli te da pristajte na prikupljanje, obradu i korištenje vaših osobnih podataka u skladu sa ovim općim uvjetima.

1) Osobni podatci koji se prikupljaju i uporaba osobnih podataka

Pristup web stranici  je slobodan i ne traži se registracija.

Kako bi se održala funkcionalnost internetskih stranica i omogućila usluge koje korisnici traže, na internetskoj stranici mogu se prikupljati i upotrebljavati osobni podatci korisnika.

Vaši osobni podatci se koriste kako bi vam omogućili korištenje svojih usluga i aktivnosti putem Internet stranice, kako bi uspostavili kontakt s vama ili riješili neke probleme.

Zadržavamo pravo da dobivene informacije te vaše kontakt podatke ustupimo lokalnim i međunarodnim zakonodavnim službama ukoliko to bude potrebno.

  2) Uporaba kolačića (Cookies)

Kako bismo olakšali korištenje naše web stranice, koristimo "Cookies " koji omogućuju identifikaciju registriranih korisnika. Cookies su male cjeline podataka, koje se privremeno pohranjuju na tvrdom disku.  Kolačići ne sadrže osobne podatke, tako da je vaša privatnost zaštićena. Prilikom svakog sljedećeg pristupa na Internet stranicu naš sustav će pretraživati vaš kolačić tražeći prethodno zapisane podatke.

Kolačići se mogu klasificirati kao:
Privremeni kolačići (Session cookies) - pohranjuju se na računalu , te se automatski brišu nakon zatvaranja web-preglednika. Omogućuju internetskoj stranici da dobije privremene podatke, poput komentara ili stanja košarice za kupnju.
Trajni kolačići (Persistent cookies) - Ostaju u vašem web pregledniku i nakon zatvaranja i obično imaju rok isteka. Naša stranica koristi trajne kolačiće kako bi olakšali pristup registriranim korisnicima. Pohranjuju podatke kao što su korisničko ime i lozinka, što omogućuje da koristite funkcionalnost „zapamti me“ prilikom prijavljivanja, tako da ne morate upisivati korisničko ime i lozinku svaki puta kada posjećujete našu web stranicu.
Kolačić od prve strane - oni dolaze s web stranice koju ste posjetili, a mogu biti privremeni ili stalni. Omogućavaju web stranicama da spreme podatke koji se koriste kada korisnik ponovno posjeti web stranicu. Kolačići od treće strane - postoji nekoliko vanjskih servisa koji korisniku spremaju limitirane kolačiće (Facebook, Instagram, Google Analytics i AdWords).
Koje su Vam opcije dostupne?
U postavkama pretraživača kao što su Internet Explorer, Safari, Firefox ili Chrome možete odrediti koje kolačiće želite prihvatiti a koje čete odbiti. Mjesto na kojem možete pronaći postavke ovisi o vrsti Vašeg pretraživača. Putem opcije „pomoć“ u Vašem pretraživaču pronađite postavke koje trebate.
Ukoliko odaberete opciju da ne želite prihvatiti određene kolačiće, možda nećete moći koristiti određene funkcije na našoj Internet stranici.

3) Sigurnost web stranica

Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Vaše osobne podatke pohraniti ćemo na siguran način te ćemo poduzeti sve mjere opreza kako spriječili gubitak, zlouporaba ili promjena podataka. Naše internet stranice održavaju se redovito i nastoje se zaštititi od svakog neovlaštenog korištenja. Iako koristimo sigurnosne mjere kako bi vaši osobni podatci bili u potpunosti zaštićeni, imajte na umu da uvijek postoji određeni rizik te da neovlaštene osobe ili aplikacije mogu zaobići sigurnosne zapreke te presresti svaku aktivnost na našim internet stranicama kako bi oštetili i vas i nas.

4) Uvjeti i izmjene

Zadržavamo pravo da s vremena na vrijeme modificiramo, proširujemo ili skraćujemo ovaj dokument o zaštiti privatnosti. Promjene u ovom dokumentu o zaštiti privatnosti uvijek će biti javno objavljene na našim internet stranicama.

Pri svakom posjetu našoj stranici smatramo da se u potpunosti slažete s ovdje navedenim uvjetima. Ukoliko se ne slažete s navedenim uvjetima molimo vas da prestanete koristiti našu web stranicu.